RED VOŽNJE

Pregled reda vožnje

CJENOVNICI

Cjenovnik Mostar

Cjenovnik za kantonalnu i federalnu liniju

OBAVJEŠTENJA

Red vožnje za dane 1.-3. 5.

U dane predstojecih praznika linije ce biti odrzavane prema sljedecem rasporedu: 01.05.2019.GODINE – SRIJEDA: SVE LINIJE SE ODRŽAVAJU PREMA RASPOREDU ZA NERADNI DAN. 02.05.2019.GODINE – ČETVRTAK: LINIJE 1, 2, 3, 14, 28, 29, 30 I 48 ODRZAVAJU SE PREMA RASPOREDU ZA SUBOTU. LINIJE, 6,10,11,12,13,16,20,21,22,23 ODRŽAVAJU SE PREMA RAPOREDU ZA NERADNI DAN. 03.05.2019.GODINE – PETAK: SVE LINIJE SE ODRŽAVAJU PREMA RASPOREDU ZA SUBOTU.

GRADSKE LINIJE I ZONE

O NAMA

Javno preduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar Bulevar br. 11, 88000 Mostar, BiH)

Podaci o firmi:
- JMB: 4227176690002
- PDV broj: 227176690002
- Porezni broj: 07003979
- Žiro račun broj: 1610200011940022 kod Raiffeisen Bank d.d.

O nama:
Društvo za javni gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar osnovao je Grad Mostar 11.02.2002. godine odlukom o osnivanju broj: G.V. 01-02-19/02. Društvo za javni gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar je privredno društvo organizirano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. U pravnom prometu društvo nastupa samostalno i bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti. Za osnivanje i početak rada osnivač je osigurao novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM odnosno 100% udjela. Na osnovu odluke Grada Mostara o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Grada Mostara u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala Skupština Društva 04.06.2012. godine donijela je odluku o promjeni naziva firme i od tog dana društvo posluje pod nazivom Javno poduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bulevar br.11. Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je:
• održavanje i popravak motornih vozila;
• gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika;
• ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.;
• uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom;
• ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu;
• ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d.n.;
• trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila.
Djelatnosti Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju su:
• prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu;
• vanjska trgovina (uvoz-izvoz) iz okvira registrirane djelatnosti.
Društvo svoju djelatnost obavlja s 85 zaposlenika, 36 autobusa i jednim kombi-busom. Godišnje prevezemo oko 1.800.000 putnika na 22 linije i 180 polazaka. Na godišnjem nivou prođemo oko dva milijuna kilometara.

Ciljevi:
Naši su ciljevi efikasno odgovoriti zahtjevima kupaca, transparentnost u poslovanju, te steći povjerenje kupaca. Organizacija Društva: Društvo je organizirano kao jedinstvena samostalna organizacija i ekonomsko–poslovna cjelina na funkcionalnom, procesnom i teritorijalnom principu, čime se ostvaruju pretpostavke za uspješno poslovanje i efikasnost u upravljanju i rukovođenju. U organizacionom smislu Društvo čine: osnovne organizacione jedine i njihove unutrašnje organizacione jedinice. Osnovne organizacione jedinice su:
- Služba zajedničkih poslova
- Služba eksploatacije saobraćaja – Jug
- Služba održavanja vozila – Jug
- Služba eksploatacije saobraćaja – Sjever
- Služba održavanja vozila – Sjever
Tijela Društva su:
- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava
- Odbor za reviziju

Skupština Društva djeluje u skladu s Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva. Skupštinu čini imenovani predstavnik-punomoćnik grada Mostara, a imenovanje punomoćnika vrši gradonačelnik Grada Mostara u skladu sa Odlukom o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Grada Mostara u privrednim društvima na temelju državnog kapitala. Za predstavnika – punomoćnika Skupštine društva imenovana je Ivana Marić, rođena 15.10.1967. godine u Mostaru, šefica Službe za privredu, u odjelu za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara. Skupština je najviši organ upravljanja Preduzeća čija ovlaštenja vrši Grad Mostar u skladu sa zakonom i ista je nadležna za: donošenje Statuta i izmjene i dopune Statuta; donošenje Etičkog kodeksa društva; donošenje odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala; donošenje odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja društva, uključujući finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju; donošenje odluke o rasporedu dobiti; donošenje odluke o načinu pokrića gubitka; donošenje odluke o spajanju s drugim društvima i pripajanju drugih društava; donošenje odluke o promjeni oblika i podjeli društva donošenje odluke o prestanku društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije; donošenje odluke o transakciji imovinom (kupovina, prodaja, razmjena, lizing) ukoliko se radi o imovini većoj od trećine knjigovodstvene vrijednosti; odlučivanje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno; odlučivanje o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju; donošenje odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora i odbora za reviziju; donošenje poslovnika o svom radu; odobrenje trogodišnjeg plana poslovanja odnosno revidiranog plana poslovanja; odlučivanje o ostvarivanju zahtjeva a prema članovima uprave, Nadzornog odbora u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Preduzeća; donosi odluke o zastupanju Preduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova uprave ili eventualno postupcima koji se vode protiv članova drugih organa Preduzeća. Odlučuje o cijenama usluga prevoza na području grada na prijedlog Nadzornog odlučivanje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom. Nadzorni odbor društva sačinjavaju predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješava skupština društva. Kandidate za predsjednika i članove Nadzornog odbora predlaže član društva u skladu sa Odlukom o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Grada Mostara u privrednim društvima na temelju državnog kapitala, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH i Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. Prijedlog kandidata za člana nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, Statutom društva i drugim propisima. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti osobe suprotno odredbama člana 260. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (“Službene novine FBiH“ broj: 84/08). Za predsjednika i članove Nadzornog odbora imenovani su:
1. Zijo Isić, predsjednik Nadzornog odbora, rođen 1962. godine, dipl. ing. mašinstva, zaposlen u BH Telekomu na radnom mjestu šef odjeljenja.
2. Miro Knezović, član Nadzornog odbora, rođen 1966. godine, dipl. ing. strojarstva, umirovljenik.
3. Hamid Tipura, član Nadzornog odbora, rođen 1953. godine, dipl. ecc, zaposlenik FZ PIO/MIO na radnom mjestu savjetnik direktora.
Djelokrug rada Nadzornog odbora je:
nadzire poslovanje društva; priprema Statut i predlaže ga skupštini; priprema Etički kodeks i predlaže ga skupštini; vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini; predlaže sazivanje Skupštine društva; razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje; predlaže raspodjele dobiti i način pokrića gubitka; imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku i važećim propisima; daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima; daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima; usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračuna sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije; podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju društva koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okviru postojećeg plana i revidiranog plana; utvrđuje prijedlog cijene prevoznih usluga na području grada na traženje Uprave društva; nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora sa specificiranim rokovima; sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja društva; o svom radu redovno izvještava Skupštinu društva; daje instrukcije organima društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu; prisustvovanje sjednicama Skupštine društva i učestvuje u raspravi bez prava glasa; pregled poslovnih knjiga i dokumentacije društva; po potrebi imenuje odbore ili stručne komisije za pripremu prijedloga ili provođenje odluka i utvrđuje njihov sastav, zadatke, odgovornosti i prava; usvaja Elaborat o popisu imovine društva. Upravu društva čini direktor i jedan izvršni direktor. Uprava društva vodi poslove društva u skladu sa zakonom, Statutom, te obaveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora. Na poziciju direktora Uprave društva imenovan je:
Damir Marić, diplomirani inženjer prometa, rođen 10.4.1963. godine u Mostaru. U toku je imenovanje Izvršnog direktora. Djelokrug rada Uprave Društva je:
organizira i rukovodi poslovanjem društva; zastupanje društva prema trećim licima; provodi Statut i Etički kodeks; izrađuje i nadgleda realizaciju planova poslovanja; priprema prijedlog za raspodjelu dobiti; izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i propisa o postupku nabavki; zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorima i općim aktima društva; izvještava Nadzorni odbor društva na njegov zahtjev; stara se i odgovara za zakonitost rada društva; distribuira i implementira Etički kodeks u društvu; obezbjeđuje da sva odgovorna lica postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše kodeks provesti disciplinski postupak; drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja društva; podnosi zahtjev za utvrđivanje cijena usluga prijevoza. Jedino je Uprava nadležna zaključivati ugovore u ime društva.

KONTAKT

Uprava Društva i Služba zajedničkih poslova

Adresa: Bulevar br.11, 88000 Mostar, BiH
Telefon/Fax: ++387 (0)36 580-210
++387 (0)36 580-214
E-mail: uprava@mostarbus.ba

Služba eksploatacije prometa i održavanja vozila - Sjever

Adresa: Raštani bb, 88000 Mostar, BiH
Telefon: ++387 (0)36 346-006
E-mail: autobaza.sjever@mostarbus.ba

Služba eksploatacije prometa i održavanja vozila - Jug

Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Telefon: ++387 (0)36 576-245
E-mail: autobaza.jug@mostarbus.ba

GALERIJA SLIKA

×
×