RED VOŽNJE

Pregled reda vožnje

CJENICI

Cjenik Mostar

Cjenik za županijsku i federalnu liniju

OBAVIJESTI

Obustava linija - subota 18.03.2023. - polumaraton

ZBOG ODRŽAVANJA MOSTARSKOG POLUMARATONA U SUBOTU, 18.03.2023.GODINE DOĆI ĆE DO ZATVARANJA NAJVAŽNIJIH ULICA U UŽEM GRADSKOM PODRUCJU MOSTARA. IZ TOGA RAZLOGA NEĆE SE ODRŽAVATI SLIJEDEĆI POLASCI: Linija broj 1 - polazak u 10:00 sati Linija broj 2 - polazak u 10:00 sati Linija broj 6 - polasci u 9:00; 10:00 i 11:00 sati Linija broj 10 i 13 – polazak u 10:00 sati Linija broj 22 - polazak u 11:00 sati Linija broj 23 - polazak u 9:30 sati i Linija broj 29 - polazak u 9:30 sati

Izmjene reda voznje od 13. 02. 2023.

OD PONEDJELJKA, 13. 02. 2023. GODINE ZBOG TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA VRŠI SE IZMJENA REDA VOŽNJE KAKO SLIJEDI: • POLASCI U 9:00 SATI NA LINIJAMA BROJ 10 (BLAGAJ) I BROJ 13 (DRAČEVICE) ODRŽAVATI ĆE SE ZAJEDNO PREMA KAKO SLIJEDI: MOSTAR (9:00) – JUŽNI LOGOR – BLAGAJ (9:30) – DRAČEVICE – KOČINE – OPINE – MOSTAR • POLASCI U 17.30 SATI NA LINIJAMA BROJ 10 (BLAGAJ) I BROJ 13 (DRAČEVICE) ODRŽAVATI ĆE SE ZAJEDNO PREMA KAKO SLIJEDI: MOSTAR (17:30) – JUŽNI LOGOR – BLAGAJ (18:00) – DRAČEVICE – KOČI...

GRADSKE LINIJE I ZONE

O NAMA

Javno poduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar Bulevar br. 11, 88000 Mostar, BiH)

Podatci o tvrtci:
- JMB: 4227176690002
- PDV broj: 227176690002
- Porezni broj: 07003979
- Žiro račun broj: 1610200011940022 kod Raiffeisen Bank d.d.

O nama:
Društvo za javni gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar utemeljio je Grad Mostar 11.02.2002. godine odlukom o osnivanju broj: G.V. 01-02-19/02. Društvo za javni gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar je gospodarsko društvo organizirano kao društvo s ograničenom odgovornošću. U pravnom prometu Društvo nastupa samostalno i bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti. Za osnivanje i početak rada utemeljitelj je osigurao novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM odnosno 100% udjela. Na temelju odluke Grada Mostara o vršenju ovlaštenja i obveza tijela Grada Mostara u gospodarskim društvima po temelju državnog kapitala Skupština Društva 04.06.2012. godine donijela je odluku o promjeni naziva tvrtke i od tog dana Društvo posluje pod nazivom Javno poduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bulevar br.11. Djelatnost Društva u unutarnjem prometu je:
• održavanje i popravak motornih vozila;
• gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika;
• ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.;
• uslužne djelatnosti u svezi s kopnenim prijevozom;
• ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu;
• ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d.n.;
• trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila.
Djelatnosti Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju su:
• prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu;
• vanjska trgovina (uvoz-izvoz) iz okvira registrirane djelatnosti.
Društvo svoju djelatnost obavlja s 85 zaposlenika, 36 autobusa i jednim kombi-busom. Godišnje prevezemo oko 1.800.000 putnika na 22 linije i 180 polazaka. Na godišnjem nivou prijeđemo oko dva milijuna kilometara.

Ciljevi:
Naši su ciljevi efikasno odgovoriti zahtjevima kupaca, transparentnost u poslovanju, te steći povjerenje kupaca. Organizacija Društva: Društvo je organizirano kao jedinstvena samostalna organizacija i ekonomsko–poslovna cjelina na funkcionalnom, procesnom i teritorijalnom principu, čime se ostvaruju pretpostavke za uspješno poslovanje i efikasnost u upravljanju i rukovođenju. U organizacionom smislu Društvo čine: osnovne organizacione jedinice i njihove unutrarnje organizacione jedinice. Osnovne organizacione jedinice su:
- Služba zajedničkih poslova
- Služba eksploatacije prometa – Jug
- Služba održavanja vozila – Jug
- Služba eksploatacije prometa – Sjever
- Služba održavanja vozila – Sjever
Tijela Društva su:
- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava
- Odbor za reviziju

Skupština Društva djeluje u skladu s Zakonom o gospodarskim društvima i Statutom Društva. Skupštinu čini imenovani predstavnik - punomoćnik Grada Mostara, a imenovanje punomoćnika vrši gradonačelnik Grada Mostara u skladu s Odlukom o vršenju ovlaštenja i obveza tijela Grada Mostara u gospodarskim društvima na temelju državnog kapitala. Za predstavnika – punomoćnika Skupštine Društva imenovana je Ivana Marić, rođena 15.10.1967. godine u Mostaru, šefica Službe za gospodarstvo, u odjelu za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara. Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, čija ovlaštenja vrši Grad Mostar u skladu sa zakonom i ista je nadležna za: donošenje Statuta i izmjene i dopune Statuta; donošenje Etičkog kodeksa Društva; donošenje odluke o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala; donošenje odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Društva, uključujući financijsko izvješće i izvješće revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju; donošenje odluke o rasporedu dobiti; donošenje odluke o načinu pokrića gubitka; donošenje odluke o spajanju s drugim Društvima i pripajanju drugih Društava; donošenje odluke o promjeni oblika i podjeli Društva; donošenje odluke o prestanku rada Društva s provođenjem likvidacije i o odobravanju početne likvidacijske bilance i završnog računa po okončanju postupka likvidacije; donošenje odluke o transakciji imovinom (kupovina, prodaja , razmjena, lizing) ukoliko se radi o imovini većoj od trećine knjigovodstvene vrijednosti; odlučivanje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno; odlučivanje o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju; donošenje odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora i odbora za reviziju; donošenje poslovnika o svom radu; odobrenje trogodišnjeg plana poslovanja odnosno revidiranog plana poslovanja; odlučivanje o ostvarivanju zahtjeva a prema članovima Uprave, Nadzornog odbora u svezi s naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Društva; donosi odluke o zastupanju Društva u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave ili eventualno postupcima koji se vode protiv članova drugih tijela Društva. Odlučuje o cijenama usluga prijevoza na području Grada na prijedlog Nadzornog odbora; odlučivanje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom. Nadzorni odbor Društva sačinjavaju predsjedatelj i dva člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva. Kandidate za predsjedatelja i članove Nadzornog odbora predlaže član Društva u skladu s Odlukom o vršenju ovlaštenja i obveza tijela Grada Mostara u gospodarskim Društvima na temelju državnog kapitala, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH i Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predviđenih Zakonom, Statutom Društva i drugim propisima. Predsjedatelj i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti osobe suprotno odredbama članka 260. Zakona o gospodarskim društvima i članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima (“Službene novine FBiH“ broj: 84/08). Za predsjedatelja i članove Nadzornog odbora imenovani su:
1. Zijo Isić, predsjedatelj Nadzornog odbora, rođen 1962. godine, dipl. ing. mašinstva, zaposlen u BH Telekomu na radnom mjestu šef odjeljenja.
2. Miro Knezović, član Nadzornog odbora, rođen 1966. godine, dipl. ing. strojarstva, umirovljenik.
3. Hamid Tipura, član Nadzornog odbora, rođen 1953. godine, dipl. ecc, zaposlenik FZ PIO/MIO na radnom mjestu savjetnik direktora.
Djelokrug rada Nadzornog odbora je:
nadzire poslovanje Društva; priprema Statut i predlaže ga Skupštini; priprema Etički kodeks i predlaže ga Skupštini; vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini; predlaže sazivanje Skupštine Društva; razmatra provedbeni propis za postupak nabave i nadzire njegovo provođenje; predlaže raspodjelu dobiti i način pokrića gubitka; imenuje i razrješava članove Uprave u skladu s postupcima utvrđenim u poslovniku i važećim propisima; daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim poduzećima; daje upute direktoru za provođenje uviđaja u svezi s uočenim nepravilnostima; usvaja izvješće Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije; podnosi Skupštini godišnje izvješće o poslovanju Društva koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okviru postojećeg plana i revidiranog plana; utvrđuje prijedlog cijene prijevoznih usluga na području Grada na traženje Uprave Društva; nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora sa specificiranim rokovima; sustavan nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Društva; o svom radu redovito izvješćuje Skupštinu Društva; daje instrukcije tijelima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu; nazočuje sjednicama Skupštine Društva i učestvuje u raspravi bez prava glasa; pregled poslovnih knjiga i dokumentacije Društva; po potrebi imenuje Odbore ili stručna Povjerenstva za pripremu prijedloga ili provođenje odluka i utvrđuje njihov sastav, zadatke, odgovornosti i prava; usvaja Elaborat o popisu imovine Društva. Upravu Društva čini Direktor i jedan Izvršni direktor. Uprava Društva vodi poslove Društva u skladu sa Zakonom, Statutom, te obveznim naputcima Skupštine i Nadzornog odbora. Na poziciju Direktora Uprave Društva imenovan je:
Damir Marić, diplomirani inženjer prometa, rođen 10.4.1963. godine u Mostaru. U toku je imenovanje Izvršnog direktora. Djelokrug rada Uprave Društva je:
organizira i rukovodi poslovanjem Društva; zastupanje Društva prema trećim licima; provodi Statut i Etički kodeks; izrađuje i nadgleda realizaciju planova poslovanja; priprema prijedlog za raspodjelu dobiti; izrada provedbenih propisa za postupak nabave i provedba Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine i propisa o postupku nabave; zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu s postupcima utvrđenim Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorima i općim aktima Društva; izvješćuje Nadzorni odbor Društva na njegov zahtjev; stara se i odgovara za zakonitost rada Društva; distribuira i implementira Etički kodeks u Društvu; osigurava da sva odgovorna lica postupaju u skladu s Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše kodeks provesti disciplinski postupak; drugi poslovi neophodni za neometano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja Društva; podnosi zahtjev za utvrđivanje cijena usluga prijevoza. Jedino je Uprava nadležna zaključivati Ugovore u ime Društva.

KONTAKT

Uprava Društva i Služba zajedničkih poslova

Adresa: Bulevar br.11, 88000 Mostar, BiH
Telefon/Fax: ++387 (0)36 580-210
++387 (0)36 580-214
E-mail: uprava@mostarbus.ba

Služba eksploatacije prometa i održavanja vozila - Sjever

Adresa: Raštani bb, 88000 Mostar, BiH
Telefon: ++387 (0)36 346-006
E-mail: autobaza.sjever@mostarbus.ba

Služba eksploatacije prometa i održavanja vozila - Jug

Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Telefon: ++387 (0)36 576-245
E-mail: autobaza.jug@mostarbus.ba

GALERIJA SLIKA

×
×